Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

23.06.2014 Απόφαση επικύρωσης πρακτικών για τον «Ανοικτό Διαγωνισμό Παρακολούθησης και καταγραφής των τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Το άρθρο 15 του Ν. 2742 / 1999 ( ΦΕΚ 207 / Α / 1999 ) «Χωροταξικός Σχεδιασμός & αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις», όπως σε αυτόν προστέθηκαν οι παράγραφοι 10,11,12 & 13, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3044 / 2002 ( ΦΕΚ 197 / Α / 2002 ) «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης & ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων».
  2. Την υπ’αριθμ.3701/21.12.2009 απόφαση της Υπουργού Υ.Π.Ε.Κ.Α (Φ.Ε.Κ 538/29.12.2009) με τίτλο «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» και την τροποποίησή της με αριθ. 21345/19.08.2011(Υ.Ο.Δ.Δ 21345/03.08.2011).
  3. Την  αριθμ. 52817/2-12-2004 (ΦΕΚ 1933 / Β’ /2004) Απόφαση  του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την  Έγκριση Κανονισμού για την εκτέλεση  έργων, την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.
  4. Το υπ’αριθμ. 64/27-01-2014 Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παρακολούθηση και καταγραφή των τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας».
  5. Τα από 05.03.2014,11.03.2014, 17.03.2014, 19.03.2014, 20.03.2014, 27.03.2014 Πρακτικά Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
  6. Την από 11.06.2014 απόφαση του Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Έπειτα από την κατάθεση των πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον «Ανοικτό Διαγωνισμό Παρακολούθησης και καταγραφής των τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας», στο Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας,  που συνεδρίασε στις 11 Ιουνίου 2014, αποφασίστηκε η επικύρωση των πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών και πρακτικών αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων και την πρόκριση και των τεσσάρων(4) υποψηφίων στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών με βάση τη βαθμολογία που προέκυψε από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

 

 

Για το Δ.Σ.

του Φορέα Διαχείρισης

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Ο Πρόεδρος

 

 

Δημόπουλος Κωνσταντίνος

Δασολόγος