Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

Νομοθεσία

Η αξία προστασίας της περιοχής αναγνωρίστηκε ήδη από το 1961, όταν μεγάλο τμήμα της με το Β.Δ. 644/1961 (115/Τ.Α΄/13.09.1961) «Περί ιδρύσεως Εθνικού Δρυμού Πάρνηθος» κηρύχθηκε  ως Εθνικός Δρυμός στα πλαίσια εφαρμογής του Α.Ν. 856/1937 και ορίστηκαν ο πυρήνας και η περιφερειακή ζώνη του.
Από τα όρια του πυρήνα σύμφωνα με την 2η παράγραφο του άρθρου 2α του προαναφερόμενου ΒΔτος, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα όρια του πυρήνα, εξαιρέθησαν του πυρήνος «αι εμπίπτουσαι εντός των ανωτέρω ορίων και χρησιμοποιούμεναι υπό τρίτων εκτάσεις εις τας δασικάς θέσεις Αγία Τριάς, Καραμπόλα, Όρνιο, Καταφύγιον Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου, Καραούλι, Μάλια ζώνη, Φλαμούρι, Μαυροβούνι, Σανατόριον, Πηγή Κανταλίδι, η έκτασις και τα όρια των οποίων καθορισθήσονται δι΄ αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας».
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ΒΔτος, καθορίζεται ως περιφερειακή  ζώνη «η περί τον πυρήνα δασική και χορτολειβαδική έκτασις η οποία εξικνείται μέχρι των ορίων του Δασαρχείου Προτύπου Δασοπονίας Πάρνηθας».
 Με την 25638/23.11.1968 Υπουργική απόφαση «Περί κηρύξεως των ορέων Υμηττού, Πεντελικού, Πάρνηθος, Κορυδαλλού και Αιγάλεω ως τόπων χρηζόντων ειδικής προστασίας» (669/Τ.Β΄/30.11.1968) και στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του ?ρθρου  1 του ν. 1469/1950 «Περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830», «τοπεία του όρους Πάρνηθας» κηρύσσονται ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους με σκοπό την  διατήρηση και  την προστασία του χαρακτήρος της από την ασύδοτη λατόμευση και την άτακτη οικοδόμηση.
Με την 25638/27.3.1969 Υπουργική απόφαση «Περί κηρύξεως των ορέων Υμηττού, Πεντελικού, Πάρνηθος, Κορυδαλλού και Αιγάλεω ως τόπων χρηζόντων ειδικής προστασίας» (236/Τ.Β΄/4.4.1969) τροποποιείται  ο προαναφερόμενος χαρακτηρισμός και κηρύσσεται ως τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους όλο το όρος Πάρνης.
Με την 164975/2850/20.5.1985 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας»(344/Τ.Β΄/31.05.1985) και στα πλαίσια εφαρμογής των σχετικών διατάξεων των άρθρων  5, 6 και 15 του Ν.Δ. 996/1971, εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας  και τίθενται συγκεκριμένοι όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις για την διακίνηση των επισκεπτών μέσα στα όρια του θεσμοθετημένου πυρήνα.
     Με την ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/535/56545/23.10.2003 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού «Χαρακτηρισμός ως μνημείων όλων των επί μέρους κτισμάτων, του πρώην Βασιλικού Κτήματος στο Τατόι Αττικής, και ως ιστορικού τόπου του κεντρικού τμήματος του παραπάνω κτήματος, όπως αυτό ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό χάρτη του ΓΕΣ» (ΦΕΚ 1620/Τ. Β΄/3.11.2003), χαρακτηρίζονται ως μνημεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3028/2002 όλα  τα επιμέρους κτίσματα του πρώην Βασιλικού Κτήματος στο Τατόι Αττικής, καθώς επίσης χαρακτηρίζεται ως  ιστορικός τόπος  το κεντρικό τμήμα του πρώην Βασιλικού Κτήματος  εντός του οποίου περιλαμβάνεται και κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος.
Εντός της περιοχής μελέτης υπάρχει και η περιοχή  που έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος με την υπ΄Αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/65180/2993/15.12.2006 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού «Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της ευρύτερης περιοχής του αρχαίου Δήμου της Φυλής, του φρουρίου και του σπηλαίου του Πανός και των Νυμφών, στο Δήμο Φυλής, Νομού Αττικής» (ΦΕΚ 221/Τ.ΑΑΠ/29.12.2006) σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 2 και 3 του ν. 3028/2002.
Με το από 19.7.2007 Π.Δ. «Καθορισμός Ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας (N. Αττικής)» (ΦΕΚ 336/Τ. Δ΄/24.07.2007) και στα πλαίσια εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, καθορίζονται τα όρια του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, που έχει κηρυχθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με την υπ’ αριθμ. 25683/27.3.1969 απόφαση Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄236), ορίζονται ζώνες προστασίας και καθορίζονται κατά ζώνη συγκεκριμένοι όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις για την προστασία των ιδιαίτερων οικολογικών χαρακτηριστικών του.
Με το 40707/2008/4.12.2008 ΠΔμα “Τροποποίηση του από 19.7/24.7.2007 π.δ/τος «Καθορισμός Ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας (N. Αττικής)» (Δ΄ 336)” (ΦΕΚ 619/Τ. Δ΄/19.12.2008) τροποποιείται το προηγούμενο ΠΔμα. Με την τροποποίηση αυτή προστίθενται άλλες δύο ζώνες (Ζώνη Ε6, εντός των ορίων της οποίας επιτρέπεται η εγκατάσταση παιδικών κατασκηνώσεων και Ζώνη Ε7 ΒΕΠΕ Τεχνόπολη «Ακρόπολις»), συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Κτήματος Τατοΐου» με σκοπό για τη διαχείριση τμήματος του πρώην βασιλικού κτήματος Δεκέλειας (Τατοΐου) και ειδικότερα των ζωνών Δ2 και Δ3.
Επιπλέον εντός των ορίων της προς ένταξη στα αντικείμενα προστασίας του άρθρου 18 του ν. 1650/1986,  υφίσταται καταφύγιο άγριας ζωής έκτασης 10.670,00 ha έτσι όπως αυτό ορίζεται με την 213984/2452/23.6.1977 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Περί ενοποιήσεως μονίμων καταφυγίων θηραμάτων Δασαρχείου Πάρνηθος» (ΦΕΚ 615/Τ.Β΄/30.6.1977) και τροποποιήθηκε με την 78395/2875/15.6.1988  Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας  « Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου θηραμάτων Πάρνηθος» (ΦΕΚ 446/Τ.Β’/30.6.1988), απαγορεύσεις θήρας ορισμένου χρόνου, καθώς επίσης  και η έκταση των 36.158,942 στρεμμάτων που κάηκε το 2007 κα κηρύχτηκε αναδασωτέα με την υπ΄αριθμόν 3220/2007 Απόφαση «Κήρυξη ως αναδασωτέων των δασών και των δασικών εκτάσεων, συνολικού εμβαδού 36.158,942 , που βρίσκονται στις θέσεις Προφήτης Ηλίας, Καστρίζα, Ντράσιζα ….. Αχαρνών Αττικής, οι οποίες κάηκαν από την πυρκαγιά της 28ης Ιουνίου 2007» (ΦΕΚ 337 / Τ.Δ΄/25.6.2007).
Σύμφωνα με τις διατάξεις νόμου 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Τ.Α’/31.3.2011) και συγκεκριμένα  της παρ. 1 του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4, και της παρ. 4.3. του άρθρου 5, τα καταφύγια άγριας ζωής περιλαμβάνονται πλέον στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών  και ισχύουν καταρχήν οι όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις που τίθενται στα εδάφια β και γ της παρ. 4.3. του άρθρου 5 του ν. 3937/2011.
    Επίσης η περιοχή της Πάρνηθας με την ονομασία ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ» με Κ.Α. «GR 3000001» έκτασης 14.902,43 ha είναι ενταγμένη στο Κοινοτικό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών NATURA 2000, ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος με αριθμό L259 vol.49 21/9/06) στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (HABITATS DIRECTIVE), καθώς  και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας της άγριας ορνιθοπανίδας στα πλαίσια του άρθρου 4.4. της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (BIRDS DIRECTIVE){ σχετ. και η ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1.9.2010 « Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων /ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ. (ΦΕΚ 619/Τ. Β΄/6.9.2010)» } .
    Σύμφωνα με την παρ. 4.1 του άρθρου 5 του νόμου 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Τ.Α’/31.3.2011) ο Τόπος Κοινοτικής Σημασίας «ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ» με Κ.Α. «GR 3000001» δεδομένου ότι περιλαμβάνεται στον κοινοτικό κατάλογο των τόπων κοινοτικής σημασίας, χαρακτηρίζεται πλέον ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.).
    Σύμφωνα δε με την  παρ. 4.2 του άρθρου 5 του νόμου 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Τ.Α’/31.3.2011) η περιοχή χαρακτηρίζεται πλέον και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.).
Αποτελούν δε σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, συνιστώσες πια  του Εθνικού Συστήματος  Προστατευόμενων Περιοχών, ως αντικείμενα που εμπίπτουν στην παρ. 3 του άρθρου 18, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του νόμου 3937/2011  και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών και ειδικότερα ως: ειδικές ζώνες διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.), ζώνες ειδικής προστασίας (Ζ.Ε.Π.)…»
Επιπλέον η Πάρνηθα με την ονομασία «Όρος Πάρνηθα» έκτασης 194.000,00 στρεμμάτων περιλαμβάνεται στον κατάλογο των  196 περιοχών  που  θεωρούνται σημαντικές για τα πουλιά της Ευρώπης ( ΙΒΑ  - Important Bird Areas in Europe Priorities for Conservation / Birdlife International / 2000 ) με Κ.Α. ΙΒΑ 124 και ορνιθολογικά κριτήρια B3 και C6, λόγω του ότι στην περιοχή αναπαράγεται το είδος Emberiza caesia Σκουρόβλαχος  και θεωρείται γενικότερα σημαντική για τα είδη της άγριας ορνιθοπανίδας που ενδιαιτώνται σε δάση κωνοφόρων και ορεινών θαμνώνων .
Με τον Νόμο 2086/1992 «Κύρωση της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του τέως Βασιλέως Κωνσταντίνου σύμβασης, που καταρτίστηκε με την υπ΄αριθμ. 10573/1992 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρα- Λέλη (ΦΕΚ 172/Τ.Α΄/ 22.10.1992), περιήλθε το δασόκτημα Τατοΐου στο Ελληνικό Δημόσιο.
Με τον Νόμο 2215/1994 «Ρύθμιση θεμάτων της απαλλοτριωμένης περιουσίας της έκπτωτης βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας» (ΦΕΚ 77/Τ.Α΄/ 11.05.1994) και σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 «Τα κτήματα Τατοΐου και …περιέρχονται στην διοίκηση και διαχείριση του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο τα διοικεί και διαχειρίζεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Με κοινή απόφαση Υπουργών Γεωργίας και Πολιτισμού προσδιορίζονται τα ιστορικά μνημεία και οι χώροι που βρίσκονται μέσα στα κτήματα αυτά. Η ευθύνη και η επιμέλεια συντήρησης, διαχείρισης και λειτουργίας τούτων ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Με ΠΔ που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, καθορίζονται οι ειδικότεροι σκοποί που εξυπηρετούν τα κτίρια ….πλην των παραπάνω ιστορικών μνημείων και χώρων , ο φορέας ή οι φορείς στους οποίους ανατίθεται η διοίκηση , διαχείριση και χρήση αυτών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.»
Με τον Νόμο 3139/ 2003 «Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 100/Τ.Α΄/ 30.04.2003» καθορίζονται οι όροι δόμησης και χρήσεων στις παραχωρηθείσες εκτάσεις των 90 και 25 στρεμμάτων εκτός του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.