Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

Θεσμικό πλαίσιο

Ιδρυτικοί Νόμοι – Κανονισμοί λειτουργίας:

•    Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7-10-1999) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
•    Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-8-2002) «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων»
•    Κ.Υ.Α. 125736/1283 (ΦΕΚ 473/Β/18-04-2003) «Καθορισμός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας»
•    Υ.Α. οικ. 126444/2472 (ΦΕΚ 918/Β/04-07-2003) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας»
•    Υ.Α. 52817 (ΦΕΚ 1933/Β/28-12-2004) «Έγκριση Κανονισμού για την εκτέλεση έργων, την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας»
•    Υ.Α. 52778 (ΦΕΚ 1933/Β/28-12-2004) «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας»
•    Υ.Α. 52774 (ΦΕΚ 1933/Β/28-12-2004) «Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας»
•    Υ.Α. οικ. 167077/4226 (ΦΕΚ 1649/Β/29-11-2005) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας»
•    Υ.Α. 27186 (ΦΕΚ 966/Β/12-07-2005) «Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας»
•    Υ.Α. 32647 (ΦΕΚ 1107/Β/04-08-2005) «Ορισμός Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας»
•    Υ.Α. 3701 (ΦΕΚ 538/Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2009) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας»

 

  169.Συγκρότηση  ΔΣ 2019

 Ν.4605/2019 Τροπολογία για ΦΔΠΠ

 Ν.4519/2018 Νόμος για ΦΔΠΠ

3701.Συκρότηση ΔΣ 2009
27186.Κανονισμός λειτουργίας
32647.Oρισμός Προέδρου
52817.Kανονισμοί λειτουργίας
125736_1283.Μέλη ΔΣ
126444_2472.Συγκρότηση ΔΣ
167077_4226.Συγκρότηση ΔΣ
Ν 2742_1999
Ν 3044_2002