Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

06.12.2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση προμήθειας φαρμάκων και ιατρικών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

 O «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας»,καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια  φαρμάκων και ιατρικών αναλωσίμων (CPV 33600000-6). Τα είδη,  οι ποσότητες για ένα χρόνο δίνονται στο συνημμένο πίνακα .

Ο συνολικός προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των οχτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (858,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α(24%). 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους από 6/12/2019 έως 18/12/2019 και ώρα 13.00 στα Γραφεία του «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», Λ. Θρακομακεδόνων 131 (1ος όροφος), Τ.Κ. 13679, Αχαρνές. Υπεύθυνος υπάλληλος: Ανέστης Σαμπανίδης.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δε θα ληφθεί υπόψη και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο, ως εκπρόθεσμη. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν έγγραφες κλειστές προσφορές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία.

Οι προσφορές πρέπει να:

·           Φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του Προσφέροντος.

·           Να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ.

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

· Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση).

· Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

· Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της πρόσκλησης.

· Ο πλήρης τίτλος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και η Διεύθυνση

 

«Πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα»

 

 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

 

Για την ανάθεση (Αρ. πρωτ. ………./6.12.2019) «προμήθειας μελανιών για πλοτέρ,          φωτοτυπικό, εκτυπωτές και κεφαλές πλοτέρ»

Αναθέτουσα Αρχή: Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Δ/νση: Λ. Θρακομακεδόνων 131, Αχαρνές, Τ.Κ. 13679)

 

 

Η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα http://www.parnitha.net και στην πλατφόρμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ .

Η απόφαση της Κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα Ανάδοχο και κοινοποιείται σε όλους τους υπόλοιπους Προσφέροντες που συμμετείχαν στη Διαδικασία. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την υποβολή των δικαιολογητικών (ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα), καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. Η παράδοση των προμηθειών πρέπει να γίνει μέχρι 27.12.2019 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης.

Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ μετά την παραλαβή της προμήθειας φαρμάκων και ιατρικών αναλωσίμων από την επιτροπή παραλαβής του Φορέα και την έγκρισή της από το ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα ή επιταγή ή με ηλεκτρονική πληρωμή και το παραστατικό θα εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται από τον Ανάδοχο τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας του Τακτικού Προϋπολογισμού ή από άλλες πιστώσεις.

 

 

 

 

 

Για το Δ.Σ.

του Φορέα Διαχείρισης

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

 

 

 

ο Πρόεδρος

Δρ. Γεώργιος Καρέτσος

Δασολόγος – Ερευνητής

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΠΡΟΣ: Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Για την πρόσκληση ……………………………………………………………………………….

 

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου:

 

 

 

 

Στοιχεία Οικονομικής Προσφοράς

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

 

 

 

 

 

 

Το συνολικό τίμημα της προσφοράς ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά) ………………………………………………………………………………………..…………, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δηλώνω ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα.

 

Τόπος – Ημερομηνία:

 

 Υπογραφή Προσφέροντος & Σφραγίδα.

 

Πίνακας φαρμάκων και ιατρικών αναλωσίμων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ποσότητα

ΑΣΠΙΡΙΝΗ (ΚΟΥΤΙ 20 ταμπέτες 50mgr)

17

DEPON MAXIMUM ΑΝΑΒΡΑΖΟΝ (8 ταμπλέτες)

24

DEPON ΧΑΠΙΑ (κουτί)

12

IMODIUM (κουτί 6 κάψουλες 2 MG)

17

SIMECO (κουτί 60 ταμπλετών)

17

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΠΑΚΕΤΟ 70γρ. )

17

ΓΑΖΕΣ       (ΠΑΚΕΤΟ 5Χ7ΨΧ5ΣΟΦ))

17

ΧΑΖΑΠΛΑΣΤ (πακέτο διαφόρων διαστάσεων)

17

ΔΑΚΡΥΑ/ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ (30 σωληνάρια)

20

BETADINE 30 ML

17

ΣΤΙΚ ΑΜΜΩΝΙΑΣ 25 ML

17

FENISTIL GEL 0,1% 30 GR

17

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΟ (95, 100 ML)

24

ΟΞΥΖΕΝΕ SOL 3% 100ML

17

BEPANTHOL CRÈME 100GR

11

NIFLAMOL 250mgr (20 κάψουλες)

1

XOZAL (κουτί 30 ταμπλέτες 5 mg)

2

ΕΠΙΔΕΣΜΟΥΣ 5cm

11

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 τεμ.)

10