Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

06.12.2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών φυτωρίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

 O «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας»καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών φυτωρίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Τα είδη και οι ποσότητες δίνονται στα συνημμένα έντυπα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εξακοσίων εικοσιπέντε ευρώ(7.625,00 ευρώ €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) .

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους από 6/12/2019 έως 18/12/2019 και ώρα 13.00 στα Γραφεία του «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», Λ. Θρακομακεδόνων 131 (1ος όροφος), Τ.Κ. 13679, Αχαρνές. Υπεύθυνος υπάλληλος: Ανέστης Σαμπανίδης.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δε θα ληφθεί υπόψη και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο, ως εκπρόθεσμη. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν έγγραφες κλειστές προσφορές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία.

 

Οι προσφορές πρέπει να:

·           Φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του Προσφέροντος.

·           Να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ.

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

· Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση).

· Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

· Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της πρόσκλησης.

· Ο πλήρης τίτλος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και η Διεύθυνση

 

«Πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα»

 

 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

 

Για την ανάθεση (Αρ. πρωτ. ………./6.12.2019) της προμήθειας αναλώσιμων υλικών φυτωρίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Τα είδη και οι ποσότητες δίνονται στα συνημμένα έντυπα»

Αναθέτουσα Αρχή: Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Δ/νση: Λ. Θρακομακεδόνων 131, Αχαρνές, Τ.Κ. 13679)

 

 

Η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα http://www.parnitha.net και στην πλατφόρμα ΚΗΜΔΗΣ.

Η απόφαση της Κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα Ανάδοχο και κοινοποιείται σε όλους τους υπόλοιπους Προσφέροντες που συμμετείχαν στη Διαδικασία. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την υποβολή των δικαιολογητικών (ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα), καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. Η παράδοση των προμηθειών πρέπει να γίνει μέχρι 27.12.2019 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης.

Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ μετά την παραλαβή της προμήθειας αναλώσιμων υλικών φυτωρίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας που τα είδη και οι ποσότητες δίνονται στα συνημμένα έντυπα  από την επιτροπή παραλαβής του Φορέα και την έγκρισή της από το ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα ή επιταγή ή με ηλεκτρονική πληρωμή και το παραστατικό θα εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται από τον Ανάδοχο τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας του Τακτικού Προϋπολογισμού ή από άλλες πιστώσεις.

 

 

Για το Δ.Σ.

του Φορέα Διαχείρισης

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

 

 

 

ο Πρόεδρος

Δρ. Γεώργιος Καρέτσος

Δασολόγος – Ερευνητής

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΠΡΟΣ: Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Για την πρόσκληση ……………………………………………………………………………….

 

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου:

 

 

 

 

Στοιχεία Οικονομικής Προσφοράς

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

 

 

 

 

 

 

Το συνολικό τίμημα της προσφοράς ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά) ………………………………………………………………………………………..…………, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δηλώνω ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα.

 

Τόπος – Ημερομηνία:

 

 Υπογραφή Προσφέροντος & Σφραγίδα.

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΟΥ(2019)

 

• Ηλεκτροσυγκόλληση 300 €

• Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης 50 €

• Γυαλιά ηλεκτροσυγκόλλησης 5 τεμάχια 50 €

• Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης διαφόρων μεγεθών 5 τεμάχια 150 €

• Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης νούμερα 8 και 9, 5 τεμάχια 100 €  

• Μπαλαντέζες ενισχυμένες 150 μέτρα, 2 τεμάχια 400 €

• Φλόγιστρο 50 €

• Φιάλη φλόγιστρου 5 τεμάχια 60 €

• Τροχός γωνιακός (σβουράκι) 100 €

• Τρυπάνι κρουστικό 100 €

• Βιδολόγος 100 €

• Σκάλα αλουμινίου 7 + 1 100 €

• Γάντια εργασίας πλαστικά νούμερο 8, 50 ζευγάρια 100 €

• Γάντια εργασίας πλαστικά νούμερο 9, 50 ζευγάρια 100 €

• Γάντια εργασίας πλαστικά νούμερο 10, 30 ζευγάρια 60 €

• Γάντια εργασίας δερμάτινα σκληρά νούμερα 8 και 9, 50 ζευγάρια 100 €

• Γάντια εργασίας πυρίμαχα νούμερα 8 και 9, 10 ζευγάρια 100 €

• Γάντια εργασίας μιας χρήσης 15 κουτιά 75 €

• Μάσκες με βαλβίδα 3 κουτιά 20 τεμάχια 90 €

• Σετ κατσαβίδια με μύτες 1 τεμάχιο 30 €

• Σετ κατσαβίδια 2 τεμάχια 80 €

• Τανάλιες 3 τεμάχια 30 €

• Πένσες 3 τεμάχια 60 €

• Κοφτάκια 3 τεμάχια 45 €

• Μυτοτσίμπιδο 3 τεμάχια 30 €

• Μυτοτσίμπιδο κυρτό 3 τεμάχια 30 €

• Γαλλικά κλειδιά ρυθμιζόμενα 3 τεμάχια 90 €

• Βαριοπούλες 3 τεμάχια 60 €

• Σφυριά 3 τεμάχια 45 €

• Σφυριά προκοβγάλτες 3 τεμάχια 45 €

• Πηρούνες 3 τεμάχια 45 €

• Τσουγκράνες 3 τεμάχια 45 €

• Σκεπάρνια 3 τεμάχια 45 €

• Χτένες 3 τεμάχια 45 €

• Σπάτουλες 3 τεμάχια 30 €

• Μυστριά 3 τεμάχια 30 €

• Σετ βαλίτσες με εργαλεία 3 τεμάχια 300 €

• Τσεκουροβαριές 3 τεμάχια 120 €

• Τσεκούρια 3 τεμάχια 90 €

• Ψαλίδια κλαδέματος 3 τεμάχια 45 €

• Ψαλίδια κοπής 3 τεμάχια 45 €

• Χειροπρίονο για ξύλο 3 τεμάχια 75 €

• Λάμες για χειροπρίονο 3 τεμάχια 30 €

• Λάμες για σιδεροπρίονο 3 τεμάχια 30 €

• Αντισκωριακό σπρέι 3 τεμάχια 30 €

• Χρώματος σπρέι 10 τεμάχια 70 €

• Λίμες μεγάλες 3 τεμάχια 30 €

• Λίμες μικρές 3 τεμάχια 30 €

• Γυαλιά ασφαλείας 20 τεμάχια 60 €

• Καρότσι οικοδομικό 100 €

• Ρόδες καροτσιού 2 τεμάχια 50 €

• Γυαλόχαρτο 20 μέτρα 15 €

• Ταινίες διαφόρων μεγεθών 10 τεμάχια 50 €

• Σφικτήρες διαφόρων μεγεθών 20 τεμάχια 100 €

• Σύνδεσμοι, βάνες, ρακόρ, μούφες διαφόρων μεγεθών 300 €

• Βίδες διαφόρων μεγεθών 200 €  

• Καρφιά διαφόρων μεγεθών 200 €

• Σύρμα μεγάλο 5 κουλούρες 50 €

• Σύρμα μικρό 5 κουλούρες 50 €

• Μπεκ ποτίσματος 500 τεμάχια διαφόρων μεγεθών 250 €

• Λάστιχα για μπεκ διαφόρων μεγεθών 500 τεμάχια 250 €

• Τύρφη 4 τσουβάλια 250 lt 100 €

• Περλίτης 2 τσουβάλια 20 lt 20 €

• Λίπασμα 11 – 15 – 15, 4 τσουβάλια 40 kgr 160 €

• Κράνος προστασίας με ωτοασπίδες 70 €

• Ζώνη για χορτοκοπτικό 50 €

• Μεσινέζα πλεκτή 5 πακέτα 150 €

• Λάδι μίξης βενζίνης 1 lt 10 τεμάχια 300 €

• Λάδι αλυσίδας αλυσοπρίονου 1 lt 20 τεμάχια 300 €

• Γράσο χορτοκοπτικού 2 σωληνάρια 125 gr 20 €

• Λάμπες 20 τεμάχια 60 €

• Γαλότσες νούμερο 41, 2 ζευγάρια 150 €

• Γαλότσες νούμερο 43, 2 ζευγάρια 150 €

• Τσουβάλι κόλλα πλακιδίων 25 kgr 10 €

• Ξυλόκολλα 10 €

• Δεματικά διαφόρων μεγεθών 20 τεμάχια 60 €

• Απωθητικό φιδιών 1 κουτί (36 τεμάχια) 360 €

• Προσάναμμα 10 κουτιά 15 €

• Αδιάβροχα αντιανεμικά 3 τεμάχια 100 €