Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

14.02.2020 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών από ορκωτό λογιστή για τον έλεγχο ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2019

 Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού δρυμού Πάρνηθας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο,να υποβάλει προσφορά για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών από ορκωτό λογιστή για τον έλεγχο ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2019 του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (CPV 79212100-4).

Η συμμετοχή στον αποκηρυσσόμενο πρόχειρο διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη. Μπορούν να υποβάλουν προσφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Αντιπροσφορές και προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τμήματος δεν γίνονται δεκτές. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιέχονται στην Προκήρυξη.

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων  χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. (24%). Ο ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες ελέγχου από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.5.2020. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας Λ. Θρακομακεδόνων 131 (1ος όροφος), Τ.Κ. 13679, Αχαρνές. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου θα είναι η παράδοση έκθεσης της διαχειριστικής περιόδου 2019 υπογεγραμμένη από τον ορκωτό λογιστή που θα διενεργήσει τον έλεγχο καθώς και οποιοδήποτε άλλο παραδοτέο προβλέπεται στην νομοθεσία για το συγκεκριμένο είδος ελέγχου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους από 14/02/2020 έως 28/02/2020 και ώρα από τις 08.00 έως 13.00 στα Γραφεία του «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», Λ. Θρακομακεδόνων 131 (1ος όροφος), Τ.Κ. 13679, Αχαρνές. Υπεύθυνος υπάλληλος: Μαριάνθη Ψαρουδάκη.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν κατά την υποβολή της προσφοράς είναι:

1.    Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι ελεγκτές- λογιστές ή οι ενδιαφερόμενες εταιρίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το ονοματεπώνυμό τους και τους ΑΜ ΣΟΕΛ.

2.    Οικονομική προσφορά, και

3.    Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δε θα ληφθεί υπόψη και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο, ως εκπρόθεσμη. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν έγγραφες κλειστές προσφορές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία.

Οι προσφορές πρέπει να:

·           Φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του Προσφέροντος.

·           Να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ.

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

· Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση).

· Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

· Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της πρόσκλησης.

· Ο πλήρης τίτλος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και η Διεύθυνση

 

«Πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα»

 

 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

 

Για την ανάθεση (Αρ. πρωτ./14.02.2020) «παροχή λογιστικών υπηρεσιών   από ορκωτό λογιστή για τον έλεγχο ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2019 του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. »

Αναθέτουσα Αρχή: Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Δ/νση: Λ. Θρακομακεδόνων 131, Αχαρνές, Τ.Κ. 13679)

 

 

Η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στην πλατφόρμα ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Φορέα www.parnitha.net .

Η απόφαση της Κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα Ανάδοχο και κοινοποιείται σε όλους τους υπόλοιπους Προσφέροντες που συμμετείχαν στη Διαδικασία. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την υποβολή των δικαιολογητικών (ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα), καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.

Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ μετά την παραλαβή των υπηρεσιών και των σχετικών εκθέσεων, από την επιτροπή παραλαβής του Φορέα και την έγκρισή της από το ∆.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα ή επιταγή ή με ηλεκτρονική πληρωμή και το παραστατικό θα εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται από τον Ανάδοχο τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις τακτικού προϋπολογισμού.