Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

18.02.2020 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πινακίδων και υλικών για την σήμανση των μονοπατιών

 Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια 8.840 πινακίδες διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων, 17.680 καρφιών και 32 σπρέι διαφόρων χρωμάτων. Τα είδη,  οι ποσότητες και τα αντίστοιχα cpv δίνονται στο συνημμένο πίνακα .

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο πρόχειρο διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη. Μπορούν να υποβάλουν προσφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Αντιπροσφορές και προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τμήματος δεν γίνονται δεκτές. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιέχονται στην Προκήρυξη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των , εννιά χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α(24%). 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους από 17/2/2020 έως 28/2/2020 και ώρα από τις 08.00 έως 13.00 στα Γραφεία του «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», Λ. Θρακομακεδόνων 131 (1ος όροφος), Τ.Κ. 13679, Αχαρνές. Υπεύθυνη υπάλληλος: Μαριάνθη Ψαρουδάκη.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δε θα ληφθεί υπόψη και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο, ως εκπρόθεσμη. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν έγγραφες κλειστές προσφορές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία.

Οι προσφορές πρέπει να:

·           Φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του Προσφέροντος.

·           Να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ.

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

· Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση).

· Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

· Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της πρόσκλησης.

· Ο πλήρης τίτλος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και η Διεύθυνση

 

«Πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα»

 

 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

 

Για την ανάθεση (Αρ. πρωτ. ………/…………….) « προμήθειας 8.840 πινακίδες διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων, 17.680 καρφιών και 32 σπρέι διαφόρων χρωμάτων»

Αναθέτουσα Αρχή: Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Δ/νση: Λ. Θρακομακεδόνων 131, Αχαρνές, Τ.Κ. 13679)

 

 

Η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://www.parnitha.net και στην πλατφόρμα ΚΗΜΔΗΣ .

Η απόφαση της Κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα Ανάδοχο και κοινοποιείται σε όλους τους υπόλοιπους Προσφέροντες που συμμετείχαν στη Διαδικασία. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την υποβολή των δικαιολογητικών (ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα), καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. Η παράδοση των προμηθειών πρέπει να γίνει μέχρι 16.3.2020 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης.

Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ μετά την παραλαβή των 8.840 πινακίδες διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων, 17.680 καρφιών και 32 σπρέι διαφόρων χρωμάτων από την επιτροπή παραλαβής του Φορέα και την έγκρισή της από το ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα ή επιταγή ή με ηλεκτρονική πληρωμή και το παραστατικό θα εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται από τον Ανάδοχο τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις Καζίνο.