Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

08.05.2020 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση του φυτωρίου στην θέση Αγ. Τριάδα Πάρνηθας και συγκεκριμένα την αντικατάσταση των σκιάστρων και σιδερογωνιών.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση του φυτωρίου στην θέση Αγ. Τριάδα Πάρνηθας και συγκεκριμένα την αντικατάσταση των σκιάστρων και σιδερογωνιών.

O «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας»,

 

Έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2742/99, (ΦΕΚ 207/Α’/7-10-99) χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Σύσταση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α’/27-8-2002).

2.         Τις διατάξεις του Νόμου 4412 (ΦΕΚ Α/147/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ))

3.         Το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α’/20-2-2018) για Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών και άλλες διατάξεις.

4.         Την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20126/2791 (ΦΕΚ 169/ΥΟΔΔ/3.4.2019) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

5.         Τις με αριθ. 52817/2004, 52778/2004 και 52774/2004 (ΦΕΚ 1933/Β/28.12.2004) απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι Κανονισμοί για την Εκτέλεση Έργων, την Λειτουργία του ΔΣ και την Οικονομική Διαχείριση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

6.         Την υπ’ αριθ. 3183/27.1.2020 απόφαση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, για την Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.

7.         Τις από 12.3.2020 και 28.4.2020 αποφάσεις του ΔΣ του Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, με τις οποίες αποφασίστηκε η εν λόγω προμήθεια.

 

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο

Να υποβάλει προσφορά για την συντήρηση του φυτωρίου και συγκεκριμένα την αντικατάσταση των σκιάστρων και σιδερογωνιών (CPV 45421145-2 και 14711000-8). Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην πρόσκληση.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιέχονται στην παρούσα πρόσκληση.

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά σε εργασίες για την συντήρηση του φυτωρίου και συγκεκριμένα την αντικατάσταση των σκιάστρων και σιδερογωνιών (CPV 45421145-2 και 14711000-8) (Παράρτημα Ι Αναλυτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου- τεχνικές προδιαγραφές – υποχρεώσεις αναδόχου).

H συνολική εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των δεκαεπτά χιλιάδων (17.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι 20.5.2020 και ώρα από τις 08.00 έως 13.00 στα Γραφεία του «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», Λ. Θρακομακεδόνων 131 (1ος όροφος), Τ.Κ. 13679, Αχαρνές. Υπεύθυνος υπάλληλος: Βασίλειος Φίλος.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με φυσική παρουσία, ταχυδρομικά ή μέσω courier. Προσφορά που θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δε θα ληφθεί υπόψη και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο, ως εκπρόθεσμη.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο, προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο. Αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β του ν. 4412/2016.

 

Περιεχόμενο φακέλου προσφορών

Εντός του φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνεται:

1) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ως ακολούθως:

α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα , κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας) καθώς και αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει η ασκούμενη από αυτό δραστηριότητα (π.χ πιστοποιητικό ή βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή άλλης αρμόδιας αρχής)

             β) σε περίπτωση νομικών προσώπων, προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.

     2) Η οικονομική Προσφορά, τα οικονομικά στοιχεία της οποίας, συμπληρώνονται, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ όπου:

·      Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, ανά μονάδα με δύο δεκαδικά ψηφία, αριθμητικώς. Δεν επιτρέπεται να αλλαχτούν οι περιγραφές των εργασιών.

·      Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.

·      Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

    3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄/1986), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται:

·         ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των τεχνικών προδιαγραφών, τους οποίους δέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

·         ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες και τα ανταλλακτικά πληρούν  τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και της παρούσας

·         δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας τους

·         δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση

·         δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό ανάλογη διαδικασία

·         είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις κατά την ημέρα του διαγωνισμού

 

Κατάρτιση και υποβολή προσφοράς

Οι προσφορές πρέπει να:

·      Φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του Προσφέροντος.

·      Να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω:

·      Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση).

·      Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

·      Ο πλήρης τίτλος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και η Διεύθυνση

·      Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της πρόσκλησης.

·      Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)).

Δηλαδή, στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

«Πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα»

                                           «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

 

Για την ανάθεση (Αρ. πρωτ. 3606/8.5.2020) «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση του φυτωρίου στην θέση Αγ. Τριάδας Πάρνηθας και συγκεκριμένα την αντικατάσταση των σκιάστρων και σιδερογωνιών.»

 

Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Δ/νση: Λ. Θρακομακεδόνων 131, Αχαρνές, Τ.Κ. 13679)

 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας: http://www.parnitha.net και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ).

 

           Απόρριψη προσφοράς

·         Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα

·         Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.

·         Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.

·         Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.

·         Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60) ημέρες.

·         Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

·         Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.

·         Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.

·         Προσφορά υπό αίρεση.

·         Προσφορά στην οποία δεν θα δηλώνεται ότι είναι δυνατή η ολοκλήρωση της υπηρεσίας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

 

        Χρόνος ισχύος προσφοράς

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς για διάστημα εξήντα (60) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο, απορρίπτεται. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική.

 

Διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού

 

Τρόπος πληρωμής

Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων προμηθειών και υπηρεσιών, από την επιτροπή παραλαβής του Φορέα και την έγκρισή της από το ∆.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα με ηλεκτρονική πληρωμή και το παραστατικό θα εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται από τον Ανάδοχο τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις δωρεών.

Τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή.

 

Χρόνος υλοποίησης υπηρεσιών

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να υλοποιήσει την προμήθεια και την αντικατάσταση των σκιάστρων και σιδερογωνιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Θα πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ότι είναι δυνατή η ολοκλήρωση της υπηρεσίας εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Μη αναγραφή θα επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς.

 

Δικαιολογητικά ανάθεσης

Μετά τον έλεγχο και αξιολόγηση των κατατεθειμένων προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο,  η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας 5 ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών ανάθεσης, που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.