Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

09.09.2020 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της Ποιοτικής και Ποσοτικής ανάλυσης είκοσι πηγών(20) του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2020

 Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

O «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας»,

 

Έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2742/99, (ΦΕΚ 207/Α’/7-10-99) χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Σύσταση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α’/27-8-2002).

2.         Τις διατάξεις του Νόμου 4412 (ΦΕΚ Α/147/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

3.         Το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α’/20-2-2018) για Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών και άλλες διατάξεις.

4.         Την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20126/2791 (ΦΕΚ 169/ΥΟΔΔ/3.4.2019) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

5.         Τις με αριθ. 52817/2004, 52778/2004 και 52774/2004 (ΦΕΚ 1933/Β/28.12.2004) απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι Κανονισμοί για την Εκτέλεση Έργων, την Λειτουργία του ΔΣ και την Οικονομική Διαχείριση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

6.         Την υπ’ αριθ. 3183/27.01.2020 απόφαση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, για την Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.

7.         Την από 04.06.2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας με την οποία αποφασίστηκε η παρούσα εργασία.

 

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο

    Να υποβάλει προσφορά για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση είκοσι(20) πηγών του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2020 ήτοι Σεπτέμβριος έως 31 Δεκεμβρίου του 2020.

    Αναλυτικά για:

α) την χημική, μικροβιολογική τους ανάλυση και  τον έλεγχο των βαρέων μετάλλων(ποιοτική παρακολούθηση).

    β) το έλεγχο της παροχής πηγών σε lt/sec(ποσοτική παρακολούθηση) .

   Η χημική και η μικροβιολογική ανάλυση των πηγών θα γίνει  δύο(2) φορές και συγκεκριμένα η πρώτη  τον Σεπτέμβριο του 2020 και η δεύτερη τον Δεκέμβριο του 2020.Ο έλεγχος των βαρέων μετάλλων θα γίνει μία(1) φορά, τον Σεπτέμβριο του 2020.  

   Επίσης  η ποσοτική παρακολούθηση δηλαδή ο έλεγχος της παροχής των είκοσι(20) πηγών σε lt/sec θα γίνει μία(1) φορά, τον Σεπτέμβριο του 2020.

 Συνημμένα υποβάλλονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: α) πίνακες 1,2 στους οποίους αναγράφονται  οι παράμετροι της ποιοτικής, ποσοτικής παρακολούθησης και η συχνότητας τους  για το χρονικό διάστημα- Σεπτέμβριος έως 31 Δεκεμβρίου του 2020-και β) κατάλογος των πηγών στις οποίες θα πρέπει να διενεργηθούν οι δειγματοληψίες για την πραγματοποίηση της ποσοτικής και ποιοτικής παρακολούθησης τους.

Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην πρόσκληση.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιέχονται στην παρούσα πρόσκληση.

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη, ανέρχεται έως του ποσού των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 )συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους από 09.09.2020μέχρι 21.09.2020 και ώρα από τις 08.00 έως 13.00 στα Γραφεία του «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», Λ. Θρακομακεδόνων 131 (1ος όροφος), Τ.Κ. 13679, Αχαρνές. Κατάθεση προσφορών στο πρωτόκολλο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με φυσική παρουσία, ταχυδρομικά ή μέσω courier. Προσφορά που θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δε θα ληφθεί υπόψη και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο, ως εκπρόθεσμη.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο, προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο. Αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β του ν. 4412/2016.

 

Περιεχόμενο φακέλου προσφορών

Εντός του φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνεται:

1) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ως ακολούθως:

α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα , κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας) καθώς και αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει η ασκούμενη από αυτό δραστηριότητα (π.χ πιστοποιητικό ή βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή άλλης αρμόδιας αρχής).

        β) σε περίπτωση νομικών προσώπων, προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.

2) Η οικονομική Προσφορά, τα οικονομικά στοιχεία της οποίας, συμπληρώνονται, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ όπου:

·      Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, ανά μονάδα με δύο δεκαδικά ψηφία, αριθμητικώς. Δεν επιτρέπεται να αλλαχτούν οι περιγραφές των εργασιών.

·      Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.

·      Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

 3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄/1986), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται:

 • ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των τεχνικών προδιαγραφών, τους οποίους δέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
 • ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες  πληρούν  τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και της παρούσας
 • δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας τους
 • δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 • δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό ανάλογη διαδικασία
 • είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις κατά την ημέρα του διαγωνισμού

 

Κατάρτιση και υποβολή προσφοράς

Οι προσφορές πρέπει να:

·      Φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του Προσφέροντος.

·      Να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω:

·      Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση).

·      Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

·      Ο πλήρης τίτλος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και η Διεύθυνση

·      Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της πρόσκλησης.

·      Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)).

Δηλαδή, στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

«Πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα»

                                           «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

 

Για την ανάθεση (Αρ. πρωτ.4780/09.09.2020) «δειγματοληψία είκοσι(20) πηγών, χημική-μικροβιολογική ανάλυση τους δύο(2) φορές: Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2020,   έλεγχος βαρέων μετάλλων μία (1) φορά τον Σεπτέμβριο του 2020 και έλεγχος παροχής τους(lt/sec) μία φορά (1) τον Σεπτέμβριο του 2020»

 

Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Δ/νση: Λ. Θρακομακεδόνων 131, Αχαρνές, Τ.Κ. 13679)

 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας: http://www.parnitha.netκαι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ).

 

Απόρριψη προσφοράς

 • Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα
 • Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.
 • Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.
 • Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
 • Προσφοράπουορίζειχρόνοισχύοςμικρότεροαπότοζητούμενο,ήτοιΣεπτέμβριο 2020- 31 Δεκεμβρίου 2020.
 • Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 • Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
 • Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
 • Προσφορά υπό αίρεση.
 • Προσφορά στην οποία δεν θα δηλώνεται ότι είναι δυνατή η ολοκλήρωση των υπηρεσιών έως 31 Δεκεμβρίου του 2020 από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Χρόνος ισχύος προσφοράς

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς για δύο(2) μήνες.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο, απορρίπτεται. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική.

 

 

 

Διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού

 

Τρόπος πληρωμής

Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ μετά την εκάστοτε  ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την επιτροπή παραλαβής του Φορέα και την έγκρισή της από το ∆.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα με ηλεκτρονική πληρωμή και το παραστατικό θα εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται από τον Ανάδοχο τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας ή από άλλες πιστώσεις.

Τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή.

 

Χρόνος υλοποίησης υπηρεσιών

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να υλοποιήσει δειγματοληψία υδάτων, τον Σεπτέμβριο 2020 και τον Δεκεμβρίου 2020, είκοσι(20) πηγών του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

  Η χημική και η μικροβιολογική ανάλυση των πηγών θα γίνει  δύο(2) φορές και συγκεκριμένα η πρώτη  τον Σεπτέμβριο του 2020 και η δεύτερη τον Δεκέμβριο του 2020.

Ο έλεγχος των βαρέων μετάλλων θα γίνει μία(1) φορά, τον Σεπτέμβριο του 2020.  

Επίσης  η ποσοτική παρακολούθηση δηλαδή ο έλεγχος της παροχής νερού των είκοσι(20) πηγών σε lt/sec θα γίνει μία(1) φορά, τον Σεπτέμβριο του 2020.

Θα πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ότι είναι δυνατή η ολοκλήρωση των υπηρεσιών εντός των προαναφερόμενων χρονικών διαστημάτων κάθε εργασίας. Μη αναγραφή θα επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς.

 

Δικαιολογητικά ανάθεσης

Μετά τον έλεγχο και αξιολόγηση των κατατεθειμένων προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο,  η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας 5 ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών ανάθεσης, που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Δ.Σ.

του Φορέα Διαχείρισης

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

            ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Δρ. Γεώργιος Καρέτσος

Δασολόγος – Ερευνητής

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

2ο εξάμηνο 2020

 

 

 

 

 

Χημικοί

Παράμετροι

pH

 

 

 

 

 

 

2/Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2020

Γεύση

Οσμή

Χρώμα

Θολερότητα

Αγωγιμότητα

Σκληρότητα Ολική

Θερμοκρασία αέρα και νερού

Θειικά

Χλωριούχα

Αμμώνιο

Νιτρώδη

Νιτρικά

 

 

Παράμετροι

Βαρέων Μετάλλων

Αργίλιο

 

 

1/Σεπτέμβριος 2020

 

Αρσενικό

Κάδμιο

Μόλυβδος

Νικέλιο

Υδράργυρος

Χρώμιο ολικό

 

 

Μικροβιολογικοί

Παράμετροι

Αριθμός αποικιών @ 37C

 

 

 

2/Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2020

Αριθμός αποικιών @ 22 C

Total Coliforms

Escherichia Coli

Intestinal Enterococci

Fecal Streptococci

Clostridium Perfringens

 

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

2ο εξάμηνο 2020

1

Παροχή πηγών(lt/sec)

1/Σεπτέμβριος 2020

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ στις οποίες θα διενεργηθούν:

1) η δειγματοληψία, 2) η χημική ανάλυση,3) η μικροβιολογική ανάλυση,

4) ο έλεγχος βαρέων μετάλλων και 5) η παροχή σε lt/secκάθε πηγής.     

 

1.  ΚΑΤΣΙΜΙΔΙ-ΤΑΤΟΪΟΥ                Πηγή 

2.  ΜΑΧΟΥΝΙΑ-ΤΑΤΟΪΟΥ                Πηγή                                      

3.  ΚΙΘΑΡΑ                                   Πηγή

4.  ΣΚΙΠΙΖΑ                                 Πηγή

5.  ΧΑΡΑ-ΜΟΛΑ                            Πηγή

6.  ΦΥΛΗ-ΧΑΣΙΑ                           Πηγή

7.  ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΕΡΑΜΙΔΙ            Πηγή

8.  ΠΛΑΤΑΝΑ                               Πηγή

9.  ΒΙΛΛΙΑΝΙ                               Πηγή

10. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ                          Πηγή

11. ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ                          Πηγή

12. ΜΠΑΦΙ                                   Πηγή

13. ΜΕΣΣΙΑΝΟ ΝΕΡΟ                     Πηγή

14. ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ                          Πηγή

15. ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ                         Πηγή

16. ΠΗΓΑΔΙ ΛΟΙΜΙΚΟΥ                  Πηγάδι

17. ΠΗΓΑΔΙ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                Πηγάδι

18. ΚΟΝΤΙΤΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ          Πηγή

19. ΚΥΡΑ(ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ)                   Πηγή

20. ΠΛΑΤΑΝΟΣ                            Πηγή

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του Ν.4250/2014) (Α΄ 94).

α) Ποινικό μητρώο του τελευταίου τριμήνου

β) φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ).

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ).

δ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και ισχύουσας εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.

 

 

 

Για το Δ.Σ.

του Φορέα Διαχείρισης

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

          ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Δρ. Γεώργιος Καρέτσος

Δασολόγος – Ερευνητής

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Για την πρόσκληση Παροχής Υπηρεσιών που αφορούν τoν ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο είκοσι πηγών(20) του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για το δεύτερο εξάμηνο του 2020 .

 

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή-Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

 

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου:

                                                                                  Ημερομηνία:………….

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

Το συνολικό καθαρό τίμημα για τoν ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο είκοσι πηγών(20) του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά) ……………………………………………...……Ευρώ πλέον ΦΠΑ (ολογράφως και αριθμητικά) ……………………..……………….………..…Ευρώ, ήτοι σύνολο με ΦΠΑ ………………………………………………………………… Ευρώ και δηλώνω ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

Είδος/ Περιγραφή

Χωρίς Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 24%

Σύνολο

1

Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση

είκοσι (20) πηγών (Σεπτέμβριος, Δεκέμβριος).

 

 

 

Χρόνος ισχύος προσφοράς : Δύο(2) μήνες

Η ολοκλήρωση κάθε υπηρεσίας θα γίνεται στα προαναφερόμενα χρονικά

διαστήματα.

Για τον προσφέροντα

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)